Поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: Зелена Линия ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 160136504

Седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Ралица 4

Адрес за кореспонденция: Пловдив, ул. Ралица 4

Телефон: +359 888401067

E-mail: greenlinebg@gmail.com

Уебсайт: http://greenline.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Зелена Линия ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.bradva.net и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
    Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
    За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

    създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
    сключване и изпълнение на договор от разстояние;
    индивидуализация на страна по договора;
    счетоводни цели;
    статистически цели;
    защита на информационната сигурност;
    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
    изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
    ограничение на целите на обработване;
    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
    точност и актуалност на данните;
    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.